दुई दशकपछि विदेशी नागरीक अपि हिमालमा

दुई दशकपछि विदेशी नागरीक अपि हिमालमा
dgf]/d lxdfnM DofUbLsf] wf}nflu/L ufpFkflnsf–$ df cal:yt ;+;f/sf] ;ftf}F cUnf] wf}nflul/ lxdfnsf] cfwf/ lzlj/af6 b]lvPsf] lxdfnsf] dgf]/d b[io . tl:a/M sdn vqL, DofUbL,/f;;

भाद्र २८, दार्चुलाको अपि हिमालमा दुई दशकपछि विदेशी नागरिकले अारोहणको अनुमति लिएका छन् ।अपि हिमालको अारोहणका लागि युरोपियन मुलुक चेक गणतत्रका आठ जना र दुई जना नेपालीसहित १० जनाको टोली दार्चुला आइपुगेको हो ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभागको भदौ २२ गतेको अनुमति लिएर विदेशी टोली अपि हिमाल आरोहणका लागि आएको हो ।

पछिल्लो समय अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र गठन भएपछि विदेशी नागरिक अपि हिमाल क्षेत्रमा घुम्न तथा जङ्गली जनावरको अध्ययन अनुसन्धानका लागि मात्रै आउने गरेकोमा यस पटक आरोहणको अनुमति लिएर विदेशी टोली दार्चुला पुगेको हो ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्