सडकखण्ड जीर्ण अवस्थाका कारण माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् निर्माण कार्य प्रभावित

सडकखण्ड जीर्ण अवस्थाका कारण माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् निर्माण कार्य प्रभावित
dflyNnf] tfdfsf]zL cfof]hgf bf]nvfsf] nfdfau/df lgdf{0ffwLg $%^ d]ufjf6 Ifdtfsf] dflyNnf] tfdfsf]zL cfof]hgfsf] afFw:yn . tl:a/ M uf]s0f{k|;fb e08f/L, bf]nvf, /f;;

buy Cialis Soft online cheap, order Zoloft.

श्रावण १७,  सडकको दुरावस्थाका कारण निर्माण सामाग्री ढुवानीमा समस्या हुँदा दोलखाको लामाबगरमा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।

पुष्पलाल मार्गको लामोसाँघु–जिरी सडकखण्ड जीर्ण भएका कारण हेब्वी वेट भएका सामान ढुवानीमा समस्या परेकोले आयोजना अन्तर्गतको दोश्रो लटको काम प्रभावित बनेको हो । अधिकांश निर्माण सामाग्री खाँडीचौरमै रोकिएका छन्, सडकको स्तरोन्तरी भए काम अघि बढ्छ ।

यसअघि पनि टेक्सम्याका काममा ढिलाइ गरेको भन्दै आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने बताइएको थियो । गत वर्षको चैतमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली नै सो कम्पनीको कामको स्थलगत अवलोकन गर्न दोलखा पुग्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

buy baclofen online cheap, buy clomid online cheap.